1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea procedurii de selecționare a proiectelor de interes public local, propuse de cetățeni al Municipiului Târgu Secuiesc prin implicarea lor directă în procesul de bugetare participativă.
 1. Bugetarea participativă își propune implicarea cetățenilor Municipiului Târgu Secuiesc într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetățeni a unui rol de participant activ în definirea și abordarea problemelor comunității din care fac parte. Cetățenii sunt încurajați astfel să se implice în procesul de luare a deciziilor privind investițiile de interes local, bugetarea participativă devenind un instrument important în administrația publică locală, imprimând transparență procesului decizional.
 2. Obiectivele specifice acestui demers sunt următoarele:
  • Creșterea nivelului de dialog și colaborare dintre cetățeni și administrația publică;
  • Ajustarea politicilor publice la nevoile și așteptările cetățenilor, pentru a îmbunătăți calitatea vieții în oraș;
  • Creșterea gradului de asumare și co-creare a procesului de dezvoltare urbană de către cetățeni;
  • Consolidarea democrației prin participarea cetățenilor la un exercițiu de luare a unor decizii ce privesc întreaga comunitate;
  • Creșterea transparenței activității administrației publice locale.
 3. Bugetarea participativă se desfășoară în limitele domeniilor de competență ale Municipiului Târgu Secuiesc
 1. Pot participa la procesul de bugetare participativă cetățenii cu domiciliul sau reședință în Municipiului Târgu Secuiesc care au împlinit vârsta de 18 ani. Propunerile de proiecte pot fi depuse de către:
  • Cetățeni, în mod individual;Asociații;
  • ONG-uri;
  • Fundațiile;
 1. În decursul primelor trei luni de la aprobarea proiectului, Primăria Târgu Secuiesc va derula achiziția unei aplicații informatice, care să permită implementarea unei soluții de bugetare participativă la nivelul municipiului. Platforma va avea o secțiune distinctă pe site-ul oficial al Primăriei Târgu Secuiesc (kezdi.ro).
 1. Bugetarea participativă cuprinde următoarele etape:
  1. Înregistrarea participanților: înregistrarea se face pe platforma online adaptată pentru dispozitivele mobile. Înregistrarea este obligatorie pentru a putea trimite propuneri de proiecte sau pentru a vota;
  2. Depunerea propunerilor de proiecte: fiecare participant poate formula numai un proiect prin intermediul platformei online.
  3. Analiza tehnică și legală a proiectelor de către municipalitate: propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice și legale ce va fi realizată de către departamentele din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc. În urma acestei verificări, se va posta pe platforma online atât lista proiectelor care sunt eligibile, cât și cea a proiectelor care sunt neeligibile, precum și justificarea acestei opțiuni. Toate proiectele declarate eligibile urmează a fi supuse votului cetățenilor;
  4. Votul cetățenilor: votul are loc într-o singură etapă (pe platforma online ) iar acțiunile necesare pentru implementarea proiectelor care au obținut cel mai mare număr de voturi urmează să fie cuprinse în bugetul local al Municipiului Târgu Secuiesc;
  5. Validarea și afișarea rezultatelor finale vor fi postate pe platforma online.
  6. Calendarul campaniei va fi stabilit și afișat de către Primăria Municipiului Târgu
   Secuiesc și va cuprinde:

   • Perioada de depunere a proiectelor;
   • Perioada de analiză și solicitare de clarificări, dacă este cazul;
   • Afișarea listei proiectelor eligibile;
   • Perioada de vot al proiectelor eligibile, de către cetățeni;
   • Afișarea proiectelor câștigătoare.
 1. Pot fi înscrise propuneri de proiecte online, pe site-ul bugetării participative, www.kezdi.ro
 2. Cetățenii pot beneficia de asistență din partea primăriei pentru crearea contului, depunerea de proiecte în perioada de depunere și pentru acordarea votului, în etapa de vot. În perioadele stabilite și făcute publice, la sediul Primăriei Târgu Secuiesc, Piața Gábor Áron 24, funcționarul primăriei desemnat în acest sesn prin dispoziția primarului va ajuta cetățenii și vor oferi informațiile necesare, între orele Informații suplimentare cu privire la bugetarea participativă se vor putea obține prin adresa de e-mail bp@kezdi.ro.
 3. Persoanele care trimit propuneri sau care votează, acceptă termenii și condițiile în care funcționează platforma bugetării participative.
 4. Nu vor fi luate în considerare propunerile care sunt trimise în mod diferit față de prevederile Art. 6.1, 6.2, 6.3 din prezentul capitol sau care nu sunt conforme cu formularul de proiect.
 5. Limita de depunere de pe fiecare cont valid este de 1(un) proiect .
 6. Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:
  • Infrastructură stradală: alei, trotuare, scuaruri și zone pietonale;
  • Amenajare spații publice-mobilier urban;
  • Amenajare spații verzi, locuri de joacă și amenajare spații publice (mobilier urban,
   iluminat public, etc);
  • Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației (îmbunătățirea căilor de acces,
   creșterea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, sisteme de
   supraveghere video etc.)
  • Infrastructură educațională și cultură;
  • Smart City, Digitalizare.
 7. Propunerile de proiecte depuse trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
  1. să corespundă unui obiectiv de interes general;
  2. să fie sau să poată fi asimilate unei investiții aflate în aria de competență a Primăriei Târgu Secuiesc și care vizează un spațiu public;
  3. să nu intre în aria altor programe ale Primăriei Târgu Secuiesc cum sunt finanțările nerambursabile acordate organizațiilor nonguvernamentale, conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, alte finanțări nerambursabile;
  4. să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalității aflate în derulare;
  5. să nu aibă un caracter comercial sau publicitar;
  6. să nu aibă un caracter etnic sau politic;
  7. să nu genereze cheltuieli de funcționare importante (întreținere, plata unor drepturi
   de autor etc.) după implementare;
  8. să fie clar delimitate spațial și să nu fie prea vagi;
  9. să respecte prevederile referitoare la Art.7.2 din prezentul regulament și cele ale Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea cu modificările și completările ulterioare;
 8. Similitudinea conținutului propunerilor sau proximitatea spațială a acestora ar putea duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.
 9. Fiecare participant poate depune maxim o propunere.
 10. În cazul în care o propunere integrează practic mai multe propuneri, în urma analizei tehnice și juridice urmează să fie făcute modificările necesare pentru ca propunerea să se încadreze în cerințele enunțate.
 11. Pentru depunerea unui proiect vor fi completate următoarele informații (cuprinse în fișa de proiect):
  • Titlul proiectului: să fie concis și să se refere la un anumit rezultat cheie al proiectului;
  • Datele de identificare și de contact al inițiatorului proiectului: mnume, prenume, domiciliul, telefon, e-mail.
  • Domeniul în care se înscrie proiectul: se va specifica domeniul în care se înscrie proiectul;
  • Descrierea proiectului: formularea detaliată a problemei, specificarea nevoilor identificate, descrierea beneficiilor obținute prin implementarea proiectului;
  • Localizarea proiectului: prin adresă, hartă, zonare;
  • Beneficiarii proiectului: specificarea beneficiarilor proiectului; estimat: se va completa valoarea estimată, inclusiv TVA;
  • Documente atașate: fotografii, schițe, planuri, alte documente suport;
  • Modul în care inițiatorul vrea să se implice în proiect: voluntariat, cofinanțare, sponsorizare.
  • Odată depusă pe platformă, propunerea nu mai poate fi modificată.
  • Fișierele anexate formularului de proiect, vor fi acceptate numai atașamentele trimise în format PDF, până la o limită de 5MB și atașamentele trimisa în format IPG, JPEG, PNG până la o limită de 1MB.
 1. Valoarea propusă pentru apelul de proiecte din bugetul local se va stabili anual prin hotărâre de consiliu local și poate fi modificată în funcție de posibilitățile de finanțare prin hotărâre de consiliul local.
 2. În perioada de depunere, proiectele care depășesc valoarea aprobată conform art.7.1 pot fi declarate eligibile, cu condiția ca inițiatorii proiectelor respective să se angajeze să contribuie cu diferența până la valoarea totală a investiției, sub forma unei sponsorizări, în bani sau în bunuri, conform Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea cu modificările și completările ulterioare. În acest caz, angajamentul pentru sponsorizare se va transmite pe adresa de e-mail bp@kezdi.ro sau se va depune la sediul Primăriei Municipiului, camera nr., în termen de 20 de zile calendaristice de la începerea perioadei de depunere a proiectelor. În acest context, Primăria Municipiului Târgu Secuiesc va încheia contractele de sponsorizare, conform Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea cu modificările și completările ulterioare.
 3. Angajamentul pentru sponsorizare reprezintă o declarație pe proprie răspundere, semnată, și stampilată (după caz) și atașată în formularul de proiect (secțiune special creată ce se regăsește pe platforma informatica.
 4. Dacă în termen de 15 zile de la afișarea rezultatelor finale nu sunt virate sumele provenite din sponsorizări – în cazul sponsorizării în bani pentru un anumit proiect, în contul Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc, sau dacă nu este depusă la Primăria municipiului Târgu Secuiesc copia contractului de sponsorizare în bunuri, va fi declarat câștigător următorul proiect cu cel mai mare număr de voturi.
 5. Proiectele care ajung să fie supuse la vot nu sunt în mod obligatoriu o transcriere a propunerilor transmise de cetățeni. Pot exista propuneri care necesită ajustări tehnice și estimarea mai precisă a costurilor din partea serviciilor municipalității, pentru a putea fi supuse votului și apoi implementate. Pentru a fi fezabile, propunerile pot necesita în continuare ajustări tehnice.
 6. Propunerile depuse în cadrul bugetării participative devin proprietatea Municipilui Târgu Secuiesc, deponenții proiectelor nu pot invoca legislația în materiea drepturilor de autor.
 7. Proiectele eligibile și necâștigătoare vor intra în patrimoniul Municipiului Târgu Secuiesc care va putea obține orice sponsorizare de la orice persoană fizică interesată în realizarea lor. În acest context, primăria va încheia contractele de sponsorizare, conform Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea privind sponsorizarea cu modificările și completările ulterioare.
 1. Analiza tehnică și juridică a propunerilor este realizată de către Primăria
  Municipiului Târgu Secuiesc ale cărei servicii verifică conformitatea acestora cu standardele
  prezentului regulament și cu alte reglementări legale în vigoare, precum și fezabilitatea
  tehnică.
 2. Propunerile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot suferi ajustări tehnice din
  partea Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc, dacă este necesar.
 3. În urma analizei tehnice, primăria poate unifica mai multe proiecte cu același obiect
  și le poate supune la vot în această nouă formă, cu înștiințarea prealabilă a deponenților.
 4. Similitudinea conținutului sau proximitatea geografică poate duce la integrarea
  diferitelor propuneri într-un singur proiect.
 5. În vederea respectării prevederilor legale în vigoare, primăria își rezervă dreptul de a
  modera afișarea proiectelor pe platformă. Acestea vor fi afișate într-un interval de maxim 10
  zile lucrătoare de la data depunerii.
 6. Proiectele care contravin prevederile legale în vigoare nu vor fi incluse în procesul
  de bugetare participativă și nu vor fi publicate pe site-ul www.kezdi.ro.
 7. Evaluarea proiectelor se va face de către o Comisie de evaluare constituită în acest
  scop prin dispoziția Primarului Municipiului Târgu Secuiesc.
 8. Comisia de evaluare va fi formată din 3(trei) reprezentanți din cadrul aparatului de
  specialitate al primarului, precum și 2(doi) consilieri locali.
 9. În cazul în care comisia consideră necesar, aceasta poate invita inițiatorul proiectului
  pentru informații suplimentare în ceea ce privește proiectul propus. Comisia își rezervă
  dreptul de a optimiza proiectele propuse, atât prin îmbunătățiri din punct de vedere tehnic cât
  și prin estimarea mai eficientă a costurilor.
 10. Toate propunerile și documentele care au fost atașate proiectelor devin proprietatea
  Municipiului Târgu Secuiesc.
 1. Votul asupra proiectelor are loc online, pe platforma bugetării participative fiecare
  persoană poate (nu este obligatorie folosirea tuturor voturilor) vota patru proiecte

 2. Votul se va desfășura într-o singură etapă, într-o perioadă de timp predefinită. În
  etapa de vot, fiecare cetățean înscris pe platforma bugetării participative poate (nu este
  obligatorie folosirea tuturor voturilor) vota patru proiecte.

 3. La finalul etapei de vot, vor fi selectate proiectele care vor fi întrunit cele mai multe
  voturi, până la concurența bugetului maxim alocat apelului de proiecte, indiferent de
  domeniul din care fac parte.

 4. Eventualele modificări ale calendarului procesului de bugetare participativă vor fi
  publicate pe platforma online.

 1. Vor fi implementate proiectele cu cel mai mare număr de voturi (cu respectarea
  prevederilor prezentului regulament și a reglementărilor legale). Aceste proiecte vor fi incluse
  în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului și implementate de către acesta.

 2. Lista proiectelor care vor fi implementate se va stabili în funcție de numărul de
  voturi. Vor fi selectate și implementate proiectele care vor fi întrunit cele mai multe voturi,
  până la concurența bugetului maxim alocat apelului de proiecte, indiferent de domeniul din
  care fac parte.

 3. În cadrul platformei de bugetare participativă vor fi prezentate fotografii cu
  amplasamentul proiectului înainte și după implementare, impresii ale cetățenilor după
  implementare, rezultate care vor ilustra succesul implementării.

 1. Perioada de implementare va fi de maxim 12 luni de la aprobarea proiectelor.

 1. Prin înregistrarea în vederea participării la acest proces, persoanele care se înscriu
  își exprimă acordul în mod explicit și fără echivoc cu referire la prelucrarea datelor cu
  caracter personal.
 2. Persoanele care se înscriu au luat la cunoștință faptul că Primăria Municipiului
  Târgu Secuiesc prelucrează datele cu caracter personal numai în scopuri bine determinate,
  explicite și legitime, adecvate specificului activității sale.
 3. Primăria Municipiului Târgu Secuiesc asigură păstrarea confidențialității datelor cu
  caracter personal furnizate pentru acces și/sau pentru derularea procesului de bugetare participativă. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de către
  terți.
 4.  Municipiul Târgu Secuiesc nu își asumă răspunderea pentru exactitatea și
  corectitudinea datelor/informațiilor furnizate de către utilizatori.
 5. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict interzisă,
  fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată conform legii.
 6. Prin intermediul acestui proces, nevoile și deciziile cetățenilor vor fi reflectate în
  mod direct în obiectivele de investiții și reparații propuse spre deliberare autorității publice.
  Conform legii, decizia legată de obiectivele din bugetul local al Municipiului Târgu Secuiesc,
  revine Consiliului local.