Pot participa la procesul de bugetare participativă cetățenii cu domiciliul sau reședință în Municipiului Târgu Secuiesc care au împlinit vârsta de 18 ani. Propunerile de proiecte pot fi depuse de către:
• Cetățeni, în mod individual;
• Asociații;
• ONG-uri;
• Fundațiile;

Cetățenii pot beneficia de asistență din partea primăriei pentru crearea contului, depunerea de proiecte în perioada de depunere și pentru acordarea votului, în etapa de vot. În perioadele stabilite și făcute publice, la sediul Primăriei Târgu Secuiesc, Piața Gábor Áron 24, funcționarul primăriei desemnat în acest sens prin dispoziția primarului va ajuta cetățenii și va oferi informațiile necesare, zilnic între orele 08:00 – 16:00. Informații suplimentare cu privire la bugetarea participativă se vor putea obține prin adresa de e-mail bp@kezdi.ro și nr de telefon 0267-361974 .

Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:

a) Infrastructură stradală: alei, trotuare, scuaruri și zone pietonale;
b) Amenajare spații publice-mobilier urban;
c) Amenajare spații verzi, locuri de joacă și amenajare spații publice (mobilier urban, iluminat public, etc);
d) Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației (îmbunătățirea căilor de acces, creșterea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, sisteme de supraveghere video etc.)
e) Infrastructură educațională și cultură;
f) Smart City, Digitalizare.

Propunerile de proiecte depuse trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a) să corespundă unui obiectiv de interes general;
b) să fie sau să poată fi asimilate unei investiții aflate în aria de competență a Primăriei Târgu Secuiesc și care vizează un spațiu public;
c) să nu intre în aria altor programe ale Primăriei Târgu Secuiesc cum sunt finanțările nerambursabile acordate organizațiilor nonguvernamentale, conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, alte finanțări nerambursabile;
d) să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalității aflate în derulare;
e) să nu aibă un caracter comercial sau publicitar;
f) să nu aibă un caracter etnic sau politic;
g) să nu genereze cheltuieli de funcționare importante (întreținere, plata unor drepturi
de autor etc.) după implementare;
h) să fie clar delimitate spațial și să nu fie prea vagi;
i) să respecte prevederile referitoare la Art.7.2 din prezentul regulament și cele ale Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea cu modificările și completările ulterioare;

Valoarea maximă ce poate fi alocată unui proiect, din buget local, este de 50000 lei.
Proiectele care depășesc valoarea de 50000 lei pot fi declarate eligibile, cu condiția ca inițiatorii proiectelor respective să se angajeze să contribuie cu diferența până la valoarea totală a investiției, sub forma unei sponsorizări. În acest caz, angajamentul pentru sponsorizare se va transmite pe adresa de e-mail bp@kezdi.ro sau se va depune la Registratura Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc în termen de 20 de zile calendaristice de la începerea perioadei de depunere a proiectelor.
Angajamentul pentru sponsorizare reprezintă o declarație pe proprie răspundere, semnată, ștampilată (după caz) și încărcată în formularul de depunere proiect (secțiune special dedicată) ce se regăsește pe platforma www.bp.kezdi.ro.
Dacă în termen de 15 zile de la afișarea rezultatelor finale nu sunt virate sumele provenite din sponsorizări pentru un anumit proiect, în contul Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc, va fi declarat câștigător următorul proiect cu cel mai mare număr de voturi.

Vor fi implementate proiectele cu cel mai mare număr de voturi (cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a reglementărilor legale în vigoare). Aceste proiecte urmează să fie implementate începând cu anul 2021.

Lista proiectelor care vor fi implementate se va stabili în funcție de numărul de voturi. Vor fi selectate și implementate proiectele care vor fi întrunit cele mai multe voturi, până la concurența bugetului maxim alocat apelului de proiecte, indiferent de domeniul din care fac parte.

Pentru depunerea unui proiect vor fi completate următoarele informații (cuprinse în fișa de proiect):

o Titlul proiectului: să fie concis și să se refere la un anumit rezultat cheie al proiectului;
o Datele de identificare și de contact al inițiatorului proiectului: mnume, prenume, domiciliul, telefon, e-mail.
o Domeniul în care se înscrie proiectul: se va specifica domeniul în care se înscrie proiectul;
o Descrierea proiectului: formularea detaliată a problemei, specificarea nevoilor identificate, descrierea beneficiilor obținute prin implementarea proiectului;
o Localizarea proiectului: prin adresă, hartă, zonare;
o Beneficiarii proiectului: specificarea beneficiarilor proiectului; estimat: se va completa valoarea estimată, inclusiv TVA;
o Documente atașate: fotografii, schițe, planuri, alte documente suport;
o Modul în care inițiatorul vrea să se implice în proiect: voluntariat, cofinanțare, sponsorizare.
o Odată depusă pe platformă, propunerea nu mai poate fi modificată.
o Fișierele anexate formularului de proiect, vor fi acceptate numai atașamentele trimise în format PDF, până la o limită de 5MB și atașamentele trimisa în format JPG, JPEG, PNG până la o limită de 1MB.

Proiectele care ajung să fie supuse la vot nu sunt în mod obligatoriu o transcriere a propunerilor trimise de cetăţeni. Pot exista propuneri care necesită ajustări tehnice şi estimarea mai precisă a costurilor din partea servicilor municipalităţii, pentru a putea fi supuse votului şi apoi implementate. Pentru a fi fezabile, propunerile pot necesita în continuare ajustări tehnice.

Propunerile se pot edita. Utilizatorul trebuie să fie logat în cont pentru a face modificarile dorite.

Da, serviciile din cadrul municipalității vor realiza o analiză tehnică a tuturor propunerilor depuse de cetățeni. Propunerile care respectă parametrii definiți vor fi supuse la vot.

Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu, prin platforma bugetării participative.

Votul asupra proiectelor are loc online, pe platforma bugetării participative www.bp.kezdi.ro .

Votul are loc într-o singură etapă. În etapa de vot, fiecare cetățean înscris pe platforma bugetării participative poate (nu este obligatorie folosirea tuturor voturilor) vota patru proiecte . La finalul etapei de vot, vor fi selectate proiectele care vor fi întrunit cele mai multe voturi, până la concurența bugetului maxim alocat apelului de proiecte, indiferent de domeniul din care fac parte. Eventualele modificări ale calendarului procesului de bugetare participativă vor fi publicate pe platforma www.bp.kezdi.ro

Informații suplimentare cu privire la bugetarea participativă puteți obține prin email la adresa bp@kezdi.ro sau la numărul de telefon 0267-361974

Cetățenii pot beneficia de asistență din partea Primăriei pentru crearea contului, depunerea de proiecte în perioada de depunere și pentru acordarea votului, în etapa de vot. În perioadele stabilite anterior, la adresa bp@kezdi.ro sau la numărul de telefon 0267-361974 intre orele XX-XX.

  • Să exprim problemele cu care mă confrunt şi să propun soluţii pentru acestea
  • Să fiu ascultat, înţeles şi să văd că părerea mea chiar contează.
  • Să formulez idei şi iniţiative proprii pentru ca viaţa să fie mai bună şi mai plăcută în oraşul meu.
  • Să particip efectiv la stabilirea priorităţilor în cheltuirea banilor comunităţii noastre locale.
  • Să am ocazia de a-mi transforma ideile în proiecte ale comunităţii.
  • Să particip activ la realizarea şi urmărirea proiectelor.