Jelen szabályzat célja Kézdivásárhely Önkormányzatának lakossága által javasolt helyi közérdekű projektek kiválasztására irányuló eljárás kiválasztása, amely a lakosságnak a részvételi költségvetésbe való közvetlen bevonásával zajlik.

 1. A részvételi költségvetés Kézdivásárhely lakosainak bevonását tűzi ki célul, a helyi költségvetés egy részének optimális elköltése céljából, egy demokratikus tanácskozási és döntési folyamat révén. A folyamat feltételezi, hogy Kézdivásárhely lakosai aktív szerepet vállalnak olyan közösség problémák feltérképezésében és megközelítésében, amelynek részesei kívánnak lenni. A lakosokat arra bátorítják, hogy részt vegyenek a helyi érdekeltségű költségvetésre vonatkozó határozatok meghozatalában. A részvételi költségvetés fontos eszköz a helyi közigazgatásban, amely a döntéshozatali folyamatot erősíti.
 2. Ennek a programnak a célkitűzései a következők:
  • a lakosok és a közigazgatás közötti párbeszéd és együttműködés szintjének növelése;
  • a városgazdálkodás hozzáigazítása a lakosok szükségleteihez és elvárásaihoz az életminőség javítása érdekében; a városfejlesztéssel kapcsolatos felelősségvállalás és közös alkotás mértékének növelése a lakosok bevonása révén;
  • a demokrácia erősítése a lakosok részvétele által a teljes közösséget érintő döntések meghozatalában;
  • a közigazgatási tevékenységek átláthatóságának növelése.
 3. A részvételi költségvetés Kézdivásárhely Önkormányzatának hatáskörében zajlik.

A részvételi költségvetés programhoz bárki csatlakozhat, aki betöltötte a 18. életévét és kézdivásárhelyi lakhellyel vagy ide szóló lakcímmel rendelkezik. A projektjavaslatokat benyújthatják:

 • polgárok, egyénileg;
 • egyesületek;
 • nem kormányzati szervezetek;
 • alapítványok.
A projekt jóváhagyásától számított első három hónapban Kézdivásárhely önkormányzata vállalja egy informatikai alkalmazás beszerzését, amely a részvételi költségvetés  kivitelezését teszi lehetővé. A felület egy külön szekcióval rendelkezik majd Kézdivásárhely önkormányzatának hivatalos honlapján (www.kezdi.ro).

A részvételi költségvetés a következő szakaszokat foglalja magába:

 1. Résztvevők regisztrációja: a regisztráció a mobil eszközökhöz igazított online felületen történik. A projektjavaslatok elküldéséhez, valamint a szavazatok leadásához a regisztráció kötelező.
 2. A projektjavaslatok benyújtása: egy résztvevő csak egy projektet nyújthat be az online felületen keresztül.

 3. A projekt technikai és jogi elemzése az önkormányzat által történik: a projektjavaslatok technikai és jogi elemzések tárgyát képezik, amelyet Kézdivásárhely önkormányzatának szakirodái végeznek el. Az ellenőrzést követően, az online felületen közzéteszik a kiválasztott, valamint az elutasított projektek listáját, valamint ezek indoklását. A kiválasztott projekteket szavazásra bocsájtják, a lakosok döntenek róluk.

 4. A szavazás egy fordulóban zajlik (az online felületen). A legtöbb szavazatot összesítő projektek kivitelezéséhez szükséges összegek bekerülnek Kézdivásárhely helyi költségvetésébe.

 5. Az eredmények kihirdetése az online felületen történik.

 6. A kampány naptárát Kézdivásárhely Önkormányzata állapítja meg és teszi közzé, amely a következőket foglalja magába:
 • a projektek leadási határidejét;
 • a projektek elemzését és további információ kérését, amennyiben szükséges;
 • a választható projektek listájának kifüggesztését;
 • a választható projektek a lakosok általi szavazását;
 • a nyertes projektek kihirdetését.
 1. A projektjavaslatokat a részvételi költségvetés honlapján, online lehet regisztrálni, a www.kezdi.ro címen.
 2. Az önkormányzat segítséget nyújt a résztvevőknek fiókjuk létrehozásában, a projektek határidőn belüli benyújtásában, valamint útmutatást nyújt a szavazáshoz. A  program futamideje során Kézdivásárhely önkormányzatának a Gábor Áron tér 24. szám alatti székhelyén, a hivatal alkalmazottja segíti a résztvevőket és megadja a szükséges információkat, munkanapokon 8.00-16.00 óra között. A részvételi költségvetésre vonatkozó további információkat a bp@kezdi.ro e-mail címre írva is kaphatnak az érdeklődők.
 3. Azok a személyek, akik javaslatokat küldenek és szavaznak, elfogadják a részvételi költségvetés felület működési feltételeit.
 4. Nem veszik figyelembe azokat a projekteket, amelyek jelen fejezet 6.1, 6.2, 6.3. cikkelyek előírásaitól eltérnek vagy nem felelnek meg a projekt benyújtására vonatkozó formanyomtatványnak.
 5. Minden érvényes, regisztrációval nyitott fiókból 1 (egy) projektet lehet benyújtani.
 6. A következő kategóriákban lehet projektjavaslatokat benyújtani:
  • utcai infrastruktúra: sétányok, járdák, terek és gyalogosövezetek;
  • közterületek köztéri bútorzattal való berendezése;
  • zöldövezetek, játszóterek, közterületek rendezése (köztéri bútorzat, közvilágítás stb.);
  • mobilitás, akadálymentesítés és biztonságos közlekedés (közlekedést szolgáló utak javítása, hozzáférhetőség növelése fogyatékkal élők számára, videós megfigyelő rendszerek stb.)
  • oktatási és kulturális infrastruktúra;
  • Smart City, digitális város.
 7. A benyújtott projektjavaslatoknak a következő kritériumoknak kell megfelelniük:
  • megfeleljen egy általánosan közérdekű célnak;
  • Kézdivásárhely önkormányzata hatáskörébe tartozó közterületet kell céloznia;
  • a javaslat nem tartozhat Kézdivásárhely önkormányzatának más támogatásai körébe, mint például a nem kormányzati szervezeteknek ítélt vissza nem térítendő támogatások, az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból odaítélt vissza nem térítendő támogatások rendszeréről szóló 2005/350-es számú törvény előírásai értelmében, vagy más vissza nem térítendő támogatások;
  • az önkormányzat más, folyamatban lévő tervezeteivel vagy projektjeivel nem lehet ellentétes vagy összeegyeztethetetlen;
  • nem lehet kereskedelmi vagy reklám jellege;
  • nem generálhat jelentős működtetési költségeket (karbantartás, szerzői jogok fizetése stb.) a megvalósítás után;
  • területileg behatárolhatónak kell lennie és nem lehet túl általános;
  • tiszteletben kell tartania a jelen szabályzat 7.2 cikkelyét, és az utólagosan módosított és kiegészített anyagi támogatásról szóló 1994/32-es számú törvény előírásait;
 8. Azon javaslatokat, amelyek tartalmukat és/vagy térbeli közelségüket tekintve hasonlóak, besűríthetőek egy projektbe.
 9. Abban az esetben, ha egy projekt tartalmilag több javaslatot foglal magába, a technikai és jogi elemzést követően módosításokat eszközölhet az önkormányzat, azért, hogy a kezdeményezés megfeleljen a követelményeknek.
 10. A projekt benyújtásához a következő információk szükségesek (amelyet a
  projekt formanyomtatványa tartalmaz):

  • a projekt címe: legyen tömör és hivatkozzon a projekt kulcsszavaira;
  • a projekt kezdeményezőjének azonosító adatai és elérhetősége: név, keresztnév, lakhely, telefon, e-mail;
  • a szakterület pontos megjelölése, amelybe a projekt besorolható;
  • a projekt leírása: a probléma részletes leírása, a szükségletek pontos megnevezése, a projekt jótékony hatásainak megjelölése;
  • projekt lokalizálása: cím, térkép, területbesorolás (zoning);
  • projekt haszonélvezői: a projekt haszonélvezőinek megjelölése; hozzávetőleges összeg kitöltése, beleértve az ÁFA-t;
  • csatolt dokumentumok: fotók, vázlatok, rajzok, más igazoló dokumentumok;
  • a kezdeményező részvétele a projektben: önkéntesség, társfinanszírozás vagy anyagi támogatás alapján.
  • a felületre feltöltött projekt már nem módosítható.
  • A projekt benyújtására szolgáló formanyomtatványhoz csatolt fájlok esetében, csak a PDF formátumú csatolmányokat 5 MB, míg az JPG, JPEG, PNG kiterjesztésű képeket 1 MB terjedelemig fogadjuk el.
 1. A helyi költségvetésből származó pályázati felhívásra javasolt értéket évente a helyi tanács határozza meg, a helyi tanács döntésével módosítható, a finanszírozási lehetőségek függvényében.

 2. A leadási időszak alatt azok a projektek is elfogadhatók, amelyek meghaladják a 7.1. cikkelyben előírt és jóváhagyott összeget, azzal a feltétellel, hogy a projekt kezdeményezői a befektetés teljes összegéig hozzájáruljanak a különbözet kifizetéséhez, anyagi vagy természetbeni támogatás formájában, az utólagosan módosított és kiegészített 1994/32-es számú anyagi támogatásról szóló törvény értelmében. Ebben az esetben, a támogatási kötelezettségvállalást a bp@kezdi.ro e-mail címre vagy Kézdivásárhely önkormányzata iktatójába kell elküldeni a jelentkezési határidőtől számított 20 naptári napon belül. Ennek értelmében Kézdivásárhely önkormányzata megköti a támogatási szerződéseket az utólagosan módosított és kiegészített 1994/32-es számú anyagi támogatásról szóló törvény értelmében.

 3. A szponzorálás iránti elkötelezettség egy saját felelősségre tett nyilatkozat alapján történik, ami aláírással van ellátva és szükség esetén lepecsételve, valamint csatolva van a projekt űrlapjához (speciálisan létrehozott rész, mely megtalálható az online felületen).
 4. Amennyiben a végleges eredmények kifüggesztésétől számított 15 napon belül a szponzorálásból származó összegek nem kerülnek utalásra Kézdivásárhely önkormányzata számlájára – amennyiben pénzbeni szponzorizálásról van szó, vagy amennyiben nem teszik le Kézdivásárhely önkormányzata számára a természetbeni szponzorizálásról szóló szerződést a második legtöbb szavazatot elért projektet tekintik nyertesnek.
 5. Azok a projektek, amelyek végül szavazásra kerülnek, nem feltétlen a pályázó által leadott verziók, hiszen a pályáztató kérhet technikai kiegészítéseket vagy
  pontosabb költségkiegészítést, hogy ezután bocsájtsa szavazásra. Megvalósíthatóság végett a pályázatokhoz további technikai módosítások kérhetőek.
 6. A részvételi költségvetés keretében benyújtott javaslatok Kézdivásárhely önkormányzata tulajdonába kerülnek, a projektek beadói nem hivatkozhatnak a szerzői jogokról szóló jogszabályok előírásaira.
 7. A kiválasztott és nem támogatott projektek Kézdivásárhely önkormányzata tulajdonába kerülnek, amelyek bármilyen anyagi támogatást megkaphatnak az illető projekt kivitelezésében érdekelt bármilyen más magánszemély(ek)től. Ebben az esetben a szponzorszerződéseket az önkormányzat köti meg a szponzorálásra vonatkozó 1994/32-es törvény alapján.
 1. A javaslatok technikai és jogi elemzését Kézdivásárhely önkormányzata végzi, melynek szakirodái ellenőrzik a projektjavaslatokat a jelen szabályzatban előírtak és más érvényben lévő jogszabályok szerint, valamint a technikai megvalósíthatóság feltételeit illetően.

 2. Kézdivásárhely önkormányzata – amennyiben szükségesnek ítéli – technikai módosításokat végezhet azokon a javaslatokon, amelyek teljesítik a feltételeket és kiválasztják őket megvalósításra.

 3. A technikai elemzést követően, az önkormányzat a hasonló tárgyú projekteket egyesítheti, és az új formában bocsájthatja szavazatra, a pályázók előzetes értesítésével.

 4. A tartalom hasonlósága vagy térbeli közelsége különböző projektek egyesítéséhez vezethetnek.

 5. A törvényes előírások tiszteletben tartása céljából, az önkormányzat fenntartja jogát, hogy a projekteket közzétegye a felületen. Erre a projektek benyújtási időpontjától számított 10 munkanapon kerül sor.

 6. Azokat a projekteket, amelyek nem tartják tiszteletben az érvényben lévő jogszabályokat, nem vonják be a részvételi költségvetésbe és nem teszik közzé a www.kezdi.ro oldalon.

 7. A projektek kiértékelését egy erre a célra kijelölt kiértékelő bizottság fogja elvégezni Kézdivásárhely önkormányzatának rendelkezése szerint.
 8. A kiértékelő bizottság 3 (három) önkormányzati alkalmazottból, valamint 2 (kettő) helyi tanácsosból tevődik össze.
 9. Abban az esetben, ha a bizottság szükségesnek tartja, meghívhatja a projekt kezdeményezőjét, hogy a javasolt projektre vonatkozóan kiegészítő információkkal  szolgáljon. A bizottság fenntartja jogát, hogy a javasolt projekteket optimalizálja, úgy technikai javítások, mint a költségek hatékonyabb becslése szempontjából.
 10. A projektekhez csatolt javaslatok és dokumentumok Kézdivásárhely önkormányzatának tulajdonába kerülnek.
 1. A projektekre online, a részvételi költségvetés felületén lehet szavazni. Egy személy mindössze egy alkalommal szavazhat egy projektre.

 2. A szavazás egy fordulóban zajlik, egy előre meghatározott időszakban. A szavazás szakaszában, a részvételi költségvetés felületére feliratkozott lakosok négy projektre szavazhatnak (nem kötelező minden szavazatot felhasználni).

 3. A szavazás végén kiválasztják azokat a projekteket, amelyek a legtöbb szavazatot kapták, a meghatározott költségvetéskeret értékéig, függetlenül attól, hogy melyik kategóriához tartoznak.

 4. A részvételi költségvetés menetének esetleges módosításait az online felületen fogják közölni.

 1. Azok a projektek kerülnek kivitelezésre, amelyek a legtöbb szavazatot kapták (jelen szabályzat és a jogszabályok tiszteletben tartásával). Ezeket a projekteket bevonják az önkormányzat bevételi és kiadási, illetve megvalósítási költségeibe.

 2. A kivitelezendő projektek listáját a szavazatok számától függően állapítják meg. Kiválasztják és gyakorlatba ültetik azokat a projekteket, amelyek a legtöbb szavazatot kapták, a meghatározott költségvetéskeret értékéig, függetlenül attól, hogy melyik kategóriához tartoznak.

 3. A részvételi költségvetés online felületére felkerülnek a megvalósítás előtt és után készített fotók. Ezek a képek a projekt helyszínét mutatják be, a kivitelezés előtt és után, a lakosok pedig véleményezhetik azokat.

A megvalósítási időszak a projektek jóváhagyásától számított 12 hónap.

 1. Azok a személyek, akik az eljárásban való részvétel céljából regisztrálnak, beleegyeznek személyes adataik feldolgozásába.
 2. Azok a személyek akik feliratkoznak, tudomásul veszik, hogy Kézdivásárhely önkormányzata személyes adataikat csak jól meghatározott, törvényes célokra használja fel.
 3. Kézdivásárhely önkormányzata biztosítja a rendelkezésre bocsájtott személyes adatok védelmét a felülethez való hozzáféréskor és/vagy a részvételi költségvetés lebonyolításakor. Ez a kötelezettség nem vonatkozik olyan adatokra, amelyeket harmadik felek közölnek.
 4. Kézdivásárhely önkormányzata nem vállal felelősséget a felhasználók által rendelkezésre bocsájtott adatok/információk pontosságáról és helyességéről.
 5. Bármely más felhasználó személyes adatainak felhasználására irányuló kísérlet szigorúan tilos, csalásnak minősül és az érvényben lévő törvények szerint büntetendő.
 6. A folyamat révén a polgárok igényei és döntései közvetlenül tükröződnek, ami a közhivatalok beruházásainak és javítási munkálatainak célzatát illeti. A törvény
  előírásai értelmében Kézdivásárhely önkormányzatának helyi költségvetésére vonatkozó döntéshozatal a helyi tanács kompetenciakörébe tartozik.